اخبار

بنزیلیزوپروپیلامین

شرایط ظاهری: کریستال بزرگ شفاف.

شرایط نگهداری: در انبار خنک و با تهویه نگهداری شود. از آتش و گرما دور باشید. باید جدا از ماده اکسید کننده ذخیره شود ، به هیچ وجه از ذخیره مخلوط جلوگیری کنید. به تنوع و مقدار متناظر تجهیزات آتش نشانی مجهز شوید. محل نگهداری باید مجهز به تجهیزات درمان اضطراری نشتی و مواد ذخیره سازی مناسب باشد.

image


زمان ارسال: ژوئیه -20-2021